Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor zwyczajny

Zakład Studiów Latynoamerykańskich Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Studiów Latynoamerykańskich
Miasto: Łódź
Stanowisko: profesor zwyczajny
Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne lub społeczne, politologia, antropologia
Data ogłoszenia : 15.01.2016 r.
Termin składania ofert: 08.02.2016. Decyduje data wpływu dokumentów do UŁ.
Link do strony uczelni : www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Uniwersytet

Łódzki, Sekretariat Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i

Politologicznych w Łodzi (adres: ul Składowa 43, 90-127 Łódź, pokój 1.5)
mail: robertwsmp@uni.lodz.pl
Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi określone w art.

109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz.U.2012.572 wraz ze zmianami).Kandydat powinien:1.Posiadać tytuł profesora nauk humanistycznych lub społecznych.
2.Legitymować

się znaczącym, udokumentowanym dorobkiem naukowym obejmującym:

publikacje z zakresu latynoamerykanistki, doświadczeniem w zakresie

realizacji badań terenowych w Ameryce Łacińskiej, doświadczeniem w

kierowaniu zespołem badawczym, umiejętnością pozyskiwania środków na

badania naukowe w ramach konkursów na szczeblu krajowym i

międzynarodowym.
3.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć

dydaktycznych od Kandydata wymagane jest co najmniej 15-letnie

doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim z zakresu

latynoamerykanistki.
4.Inne wymagania:
-biegła znajomość języka polskiego (w wypadku cudzoziemców), hiszpańskiego i/lub portugalskiego,
-zaawansowana znajomość realiów południowoamerykańskich,
-kontakty z międzynarodowym środowiskiem latynoamerykanistycznymOsoby

przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie

skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:-Kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpisy dyplomów: uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz aktu nadania tytułu naukowego profesora,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnychTermin rozstrzygnięcia konkursu: 25.02. 2016 r.UŁ zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.
Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia
Wymagane doświadczenie

Informacje

Data ogłoszenia: 15 stycznia 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 lutego 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Studiów Latynoamerykańskich Miasto: Łódź Stanowisko: profesor zwyczajny