Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor zwyczajny

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor zwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:nauki ekonomiczne, finanse ,

Data ogłoszenia:25.05.2016

Termin składania ofert: do 09.06.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 52 83

e-mail: strzelec@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego, finanse,rynek kapitałowy

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagane kryteria:

- tytuł profesoranauk ekonomicznych;

- dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynku kapitałowego, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopiśmieumieszczonym w Części A Wykazu CzasopismPunktowanych MNiSWo indeksie cytowań(Impact Factor) powyżej 1,0;

- doświadczenie dydaktycznew prowadzeniu zajęć zprzedmiotów obejmujących problematykęfinansów przedsiębiorstw orazrynków finansowych;

- doświadczenie w opiece naukowejnad studentami oraz doktorantami potwierdzone promowaniem prac dyplomowych na studiach I i II stopniaoraz promowaniemprac doktorskich;

- biegła znajomość języka polskiego i angielskiegopozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • autoreferat uwzględniający osiągniecia naukowe orazprzebieg kariery zawodowej,
  • wykaz najważniejszych pozycji dorobku publikacyjnego.
  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Osoba spoza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Weryfikacja opisanych powyżej wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów poświadczających deklarowane kwalifikacje.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –14.06.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Miasto: Łódź Stanowisko: profesor zwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen