Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Badań Edukacyjnych Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Badań Edukacyjnych

w Katedrze Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadają stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie – pedagogika lub socjologia
 • Wykazują się zainteresowaniami problematyką wsparcia społecznego i terapii pedagogicznej, udokumentowanymi stosownymi publikacjami i aktywnością edukacyjną
  ( odbyte warsztaty, treningi, coaching itp.);
 • Ukończyły formy doskonalenia umiejętności w zakresie pracy z jednostką,grupami rozwojowymi lub prowadzenia działań w środowisku otwartym(szkoły trenerów, studia podyplomowe, kwalifikacyjne kursy specjalistyczne);
 • Mają sprecyzowane plany badawcze, dotyczące problematyki wsparcia społecznego i terapii pedagogicznej
 • Posiadają doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • Znają język angielski na poziomie komunikacyjnym i wyższym; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7(tel. kontaktowy42665 57 10)

do dnia 14.06.2016 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 • Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2016 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Badań Edukacyjnych Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: Pedagogika, Socjologia Wymiar godzinowy: 1/1