Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

wZakładzie Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Instytutu Psychologii

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadają dyplom magistra psychologii;
 • Mają zainteresowania naukowe w zakresie psychologii osobowości, ze szczególnym
  uwzględnieniem integracyjnych i regulacyjnych funkcji osobowości oraz jej zaburzeń
  w ujęciu holistycznym, a także preferencje w stosowaniu metod jakościowych w zakresie badań empirycznych w odniesieniu do problematyki osobowości;
 • Kandydaci powinni przedstawić wstępny projekt rozprawy doktorskiej z
  uwzględnieniem powyższych wymogów;
 • Posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami;
 • Posiadają doświadczenie międzynarodowe;
 • Posługują się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkimjako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7, (tel. kontaktowy 42 665 57 10)

do dnia 14.06.2016 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego)

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. Kwestionariusz osobowy;
 3. Życiorys;
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 6. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 7. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 9. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2016 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: psychologia Wymiar godzinowy: 1/1