Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym;

-Posiadają dyplom doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie

pedagogiki;

-Specjalizują się w zakresie andragogiki, co potwierdzają publikacjami naukowymi z tego zakresu;

-Mają doświadczenie w prowadzeniu badań pedagogicznych, w szczególności w orientacji jakościowej,

w podejściu biograficznym;

-Mają doświadczenia związane z aplikowaniem, udziałem i/lub prowadzeniem projektów badawczych,

w tym międzynarodowych finansowanych ze środków UE;

-Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;

-Posiadają publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach i innych recenzowanych pracach;

-Mają doświadczenie organizacyjne, przydatne dla funkcjonowania naukowo - dydaktycznego

jednostki organizacyjnej ( zakładu, katedry)na wydziale;

- Posługują się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;

- Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle

władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7,(tel. kontaktowy42665 57 10)

do dnia 14.06.2016 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys;
  • Odpis dyplomu doktora:
  • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych
  • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;

-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);

-Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu : 30.06.2016 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: pedagogika Wymiar godzinowy: 1/1