Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym;

Wymagania od kandydatów:

1.Mają ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego

2.Posiadają zainteresowania naukowe koncentrujące się wokół wybranej strategii wczesnej edukacji

3.Posługują się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie, oczekiwane posiadanie certyfikatu;

4.Posiadają min. roczne doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I –III szkoły podstawowej bądź w przedszkolu

5.Posiadają rozszerzone kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii szczególny

potrzeb edukacyjnych potwierdzone certyfikatami;

6. Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

7. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle

władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7,(tel. kontaktowy42665 57 10)

do dnia 14.06.2016 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

1.Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

2 Kwestionariusz osobowy;

3.Życiorys;

4.Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

5Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem

publikacji naukowych;
6. Informacja o kompetencjach w zakresie diagnozowania i terapii szczególnych potrzeb
edukacyjnych potwierdzona certyfikatami;

7. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

8. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;

9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);

10. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu :30.06. 2016 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: pedagogika Wymiar godzinowy: 1/1