Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Historii Nowożytnej Wydział Filozoficzno-Historyczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny,

Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 06.06.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2016

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia nowożytna, historia Polski XVI-XVIII w., historia parlamentaryzmu

OPIS(tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii Polski XVI-XVIII wieku, który został uzyskany przed 1.10. 2014;

- mieć co najmniej 25-letni staż pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, na kierunku historia; atutem będzie przynajmniej 5-letni staż w prowadzeniu seminarium licencjackiego; wymagane jest także doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych na studiach II stopnia (magisterskich) związanych z politycznymi i ustrojowymi dziejami Polski oraz Litwy w XVI-XVIII w.

- posiadać, uzyskany po habilitacji, dorobek naukowy dotyczący historii Polski czasów stanisławowskich i dziejów parlamentaryzmu polskiego XVIII w.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a pok. 05-parter osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 20.06.2016

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

- opinia kierownika jednostki

- informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji

- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia : 30.06.2016r.


Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Nowożytnej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: historia Wymiar godzinowy: pełen etat