Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Wydział Filozoficzno-Historyczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny,

Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 6. 06. 2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20. 06. 2016

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE:

historia powszechna XX w. – historia Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. – historia dyplomacji czechosłowackiej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia;

- posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu historii powszechnej XX w., historii dyplomacji w XX w., historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. prawa międzynarodowego oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego;

- posiadać dorobek badawczy w zakresie historii dyplomacji czechosłowackiej (co najmniej 2 monografie), historii dyplomacji polskiej 1918 – 1945 oraz historii historiografii XX w.;

- posiadać doświadczenie w zakresie edycji źródeł historycznych (co najmniej 2 tomy);

- uczestniczyć w realizacji krajowych grantów badawczych;

- posiadać osiągnięcia organizacyjne, w tym także w zakresie organizacji konferencji;

- posiadać doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 20. 06. 2016

  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • opinia kierownika jednostki lub promotora
  • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
  • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30. 06. 2016.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: historia Wymiar godzinowy: pełen etat