Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesr zwyczajny

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Sądownictwa Administracyjnego

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor zwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – postępowanie administracyjne

Data ogłoszenia: 01.06.2016r.

Termin składania ofert: 10.06.2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Zakład Sądownictwa Administracyjnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635-46-24 e-mail: wzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego, postępowanie administracyjne

Kandydat powinien posiadać:

 • tytuł profesora nauk prawnych (specjalność postępowanie administracyjne),
 • znaczny dorobek naukowy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji, w tym po uzyskaniu tytułu,
 • praktykę dydaktyczną w publicznej szkole wyższej (prowadzenie wykładów dotyczących sądowej kontroli administracji, postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji),
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora, magistra,
 • wykaz publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 • informacja o działalności dydaktycznej, udziale w konferencjach
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17 czerwca 2016 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: profesr zwyczajny Dyscyplina naukowa: prawo-postępowanie administracyjne Wymiar godzinowy: pełen etat