Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce (specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesność i historia stosunków międzynarodowych)

DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.06.2016

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Łódzki

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, ul. Składowa 41/43 90-127 Łódź

telefon kontaktowy: (+42) 635 42 63, e-mail: bezpieczenstwo@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, geopolityka, historia, współczesność, UE, NATO, Europa Wschodnia, Polska, polityka zagraniczna

OPIS: Kandydat na ww. stanowisko powinien cechować się nienaganną postawą etyczną i spełniać wymogi art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zm.).

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce;
 • Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii ze specjalnością historii stosunków międzynarodowych;
 • Minimum 15 letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w tym w pracy dydaktycznej;
 • Znajomość języków polskiego i angielskiego (biegle – tzn. w stopniu umożliwiającym prowadzenie i publikowanie badań oraz prowadzenie wykładów w tych językach), rosyjskiego i ukraińskiego (w stopniu umożliwiającym badania);
 • Potwierdzony publikacjami zakres zainteresowań badawczych obejmujący: bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, wojny i konflikty zbrojne współczesnego świata, współczesność i historię stosunków międzynarodowych, miejsce Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, Europę Wschodnią w polityce zagranicznej Polski i UE;
 • Działalność ekspercka na potrzeby państwa polskiego oraz państw członkowskich lub instytucji NATO;
 • Działalność popularyzatorska i/lub publicystyczna.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • informacja dotycząca stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2016

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Wymiar godzinowy: 1/1