Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 2.06.2016

Termin składania ofert: 15.06.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: ksoul@uni.lodz.pl.

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Instytut Socjologii

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

pokój A114

Telefon kontaktowy 42 635 52 51

e-mail: ksoul@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta, praca socjalna, problemy społeczne, socjologia,, pomoc społeczna, wielokulturowość, migracje, rynek pracy, imigranci, metody badań jakościowych

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia lub pedagogika
 • Bardzo dobre wyniki w nauce osiągane w toku studiów
 • Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczące problematyki problemów społecznych, bezrobocia, migracji, wielokulturowości oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych
 • Dorobek publikacyjny z zakresu problemów społecznych, w szczególności dotyczących sytuacji imigrantów w Polsce; szczególnie punktowane będą publikacje o zasięgu międzynarodowym
 • Aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach socjologia i praca socjalna bądź pokrewnych dziedzinach nauk społecznych, w tym zajęć z metod pracy socjalnej oraz doradztwa i terapii rodzinnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu problemów społecznych, wspierania rodzin dysfunkcyjnych
 • Doświadczenia w pracy terapeutyczno- – rehabilitacyjnej
 • Doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem badawczym, finansowanym w postępowaniu konkursowym
 • Aktywne uczestnictwo i doświadczenie w koordynacji w projektach PO KL
 • Międzynarodowe kontakty naukowe (udział w wymianie naukowej, dydaktycznej, udział w projektach naukowych w ramach projektów Erasmus+)
 • Zaawansowany stan prac nad rozprawą doktorską
 • Potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku
 • Doskonała znajomość języka polskiego
 • Posiadanie uprawnień pedagogicznych

Mile widziane:

 • Posiadanie wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i interpersonalnych
 • Sumienność, kreatywność, aspiracje naukowe
 • Umiejętność pracy w zespołach badawczych
 • Możliwość występowania i środki badawcze z puli przeznaczonej dla młodych naukowców

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania tytule magistra,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.06.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 2 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 15 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 16 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: socjologia Wymiar godzinowy: pełen etat