Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta


Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin (pokój 171)

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Telefon kontaktowy: +48 42 635 44 22; e-mail: posmyk@biol.uni.lodz.pl


Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom doktorski w zakresie nauk biologicznych oraz udokumentowany dorobek naukowy z zakresu fizjologii i rozwoju roślin, w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku adiunkta. Kandydat powinien mieć doświadczenie w badaniach na gatunkach modelowych i użytkowych w badaniach regulacji wzrostu i rozwoju roślin, odporności i adaptacji do (abiotycznych) warunków stresowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej. Wymagana jest znajomość technik z zakresu kultur tkankowych i komórkowych, biologii molekularnej, cytologii, histologii i histochemii (w tym wykorzystanie cytometru przepływowego, utrwalanie i zatapianie materiału oraz krojenie z użyciem mikrotomu i wibratomu), biochemii (w tym testy enzymatyczne, ekstrakcja białek, elektroforezy natywna i SDS-PAGE oraz detekcja białek metodą Western blot), mikroskopii (w tym mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna). Wymagane jest doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych oraz udokumentowany naukowy staż zagraniczny.

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: biologii i fizjologii roślin, jak również doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki nad pracami dyplomowymi. Dodatkowym atutem będzie możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Ponadto, ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie. Wymagana jest także: umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu biologii i fizjologii roślin, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i specjalistycznych programów do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego, analizy statystycznej. Kandydat musi także wykazać dobrą znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie – ze względu na kontakty i współpracę Katedry - znajomość języka francuskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • list motywacyjny
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys, ze zdjęciem
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dla obcokrajowców)
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego i ewentualnych innych
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje z aktualnym IF i liczbą cytowań, doniesienia konferencyjne, projekty badawcze, staże naukowe)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 czerwca 2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 3 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat