Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych oraz uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w zakresie zoologii. Wymagane jest doświadczenie w pracy naukowej oraz szeroka znajomość owadów i innych bezkręgowców lądowych. Kandydat powinien wykazywać się popartą publikacjami umiejętnością identyfikacji szczątków bezkręgowców lądowych zawartych w odchodach ptaków oraz znajomością tematyki entomologii kryminalistycznej, w tym znajomość zagadnień dotyczących wpływu temperatury na fenologię i sukcesję owadów. Powinien posiadać doświadczenie w zakresie przygotowywania ekspertyz z zakresu entomologii kryminalistycznej. Wymagana jest znajomość oprogramowania GIS, a zwłaszcza programów typu open source oraz komputerowych baz danych i programów graficznych.

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich rodzajach i różnych kierunkach studiów, niezbędna jest u kandydata pełna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych z entomologii lądowej. W związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, kandydat powinien mieć szeroką wiedzę obejmującą biologię ogólną, biologię ewolucyjną, ekologię, ochronę środowiska i statystykę. Kluczowa jest także umiejętność pracy zespołowej i biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu, w tym lista publikacji
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Oferty należy składać na adres:

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej WBiOŚ UŁ, ul. St. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

E-mail: jbanb@biol.uni.lodz.pl

Telefon: 42 635-44-90;

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22.06.2016Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat