Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, WydziałBiologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne - biologia, ekologia

Data ogłoszenia: 6.06.2016

Termin składania ofert: do 20.06.2016

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej WBiOŚ UŁ, ul. St. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635-44-90;

E-mail: jbanb@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 1 etatu, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych oraz dyplom doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w zakresie ekologii. Wymagany jest staż pracy w jednostce naukowej wynoszący co najmniej pięć lat. Kandydat powinien odznaczać się znajomością ornitologii i ekologii funkcjonalnej ptaków, w tym skutków eko-fizjologicznych obecności w środowisku metali ciężkich. Kandydat musi posiadać uprawnienia do obrączkowania ptaków. Niezbędna jest wiedza i doświadczenie w zakresie badań ekologicznych i eko-fizjologicznych nad populacjami ptaków (publikacje) oraz praktyczne umiejętności pracy laboratoryjnej (oznaczenia hematologiczne). Wymagamy opanowania statystycznych metod analizy danych. Kluczowa jest także umiejętność pracy zespołowej i biegła znajomość języka angielskiego.

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich rodzajach i różnych kierunkach studiów, niezbędna jest u kandydata pełna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie. W związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, kandydat powinien mieć szeroką wiedzę obejmującą ekologię, ochronę środowiska, biologię ogólną i statystykę.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy ,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22.06.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat