Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
Miasto: Łódź
Stanowisko naukowo dydaktyczne: adiunkt (pełen etat)
Dyscyplina naukowa: nauki o finansach
Data ogłoszenia: 6.06.2016
Termin składania ofert: 19.06.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa (pokój 351)
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 52 32, 42 635 52 22 e-mail: kfisp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, finanse przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa.
Opis:
Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi spełniać wymogi art. 109 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w jej brzmieniu na dzień 1 października 2011 roku.
Kandydat powinien posiadać:
- minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa finanse,
- bardzo dobrą znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, portfela inwestycyjnego,
- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z: finansów przedsiębiorstw, analizy ekonomicznej i analizy finansowej, zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, portfela inwestycyjnego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
- umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim,
- biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowców wymagany jest państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, potwierdzający jego znajomość na poziomie zaawansowanym (C2),
- znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziome C1 według Skali Rady Europy / Common European Framework of Reference), potwierdzona stosownym certyfikatem językowym,
- umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-finansowej,
- dorobek naukowy – co najmniej 4 publikacje w czasopismach recenzowanych, doświadczenie związane z udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
- umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office i Internet),
- umiejętność pracy w zespole,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- gotowość do podjęcia pracy w Uniwersytecie Łódzkim na pełnym etacie jako podstawowym miejscu pracy.
Dodatkowe atuty:
- umiejętność obsługi co najmniej jednego z wymienionych poniżej programów komputerowych będzie dodatkowym atutem, zwłaszcza jeśli potwierdzona certyfikatem o ukończeniu kursu z zakresu jego obsługi: STATISTICA, IBM SPSS Statistics, Gretl,
- znajomość co najmniej jednego dodatkowego języka, innego niż polski i angielski, z grupy poniżej wymienionych: francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, co najmniej na poziomie B1 – potwierdzona stosownym certyfikatem językowym,
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia).
W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Data dodania:27.06.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o finansach Wymiar godzinowy: pełny