Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Miasto: Łódź

Stanowisko naukowo-dydaktyczne: starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: filologia, antropologia kultury, historia kultury

Data ogłoszenia: ……7.06. 2016 r.

Termin składania ofert: 20.06. 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra/Zakład Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej…………….

Uniwersytet Łódzki,

Łódź, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź

telefon kontaktowy: 42 6655615………………….,

e-mail: beagra@uni.lodz.pl……………………………….

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy,

Kultura, nauki filologiczne, historia kultury, antropologia kultury, dziedzictwo kulturowe.

Opis: Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, ze zm.,)

Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalność organizacyjna. Mając na uwadze dynamiczny rozwój Katedry kandydat powinien spełniać poniższe kryteria:

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Stopień naukowy doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, w dyscyplinie dziedzictwo kulturowe.
 • Minimum 10 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni na poziomie akademickim, na różnych szczeblach kształcenia akademickiego, w tym prowadzenia wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych, warsztatów, zajęć praktycznych w terenie, szkoleń i seminariów w języku polskim i obcym.
 • Doświadczenie w tworzeniu programów dydaktycznych kierunków i specjalności.
 • Umiejętność w zakresie dokumentowania zajęć dydaktycznych i naukowych.
 • Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi i z mediami.
 • Doświadczenie w promocji prac licencjackich i magisterskich (opieka promotorska i recenzyjna)
 • Wymagane jest również doświadczenie w organizacji konferencji krajowych międzynarodowych, krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, krajowych i międzynarodowych projektów dydaktycznych.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na poziomie europejskim i krajowym.
 • Doświadczenia w zakresie prac redakcyjnych podręczników, periodyków i prac naukowych oraz działalności recenzyjna).
 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrz­nych na badania naukowe, grantów, organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, naukowo-edukacyjnym jak np. granty uzyskane z Narodowego Centrum Nauki, naukowej współpracy bilateralnej i Unii Europejskiej.
 • Doświadczenie w zakresie projektów promujących uczelnię, Wydział i kierunki studiów kierowane do szkolnictwa średniego (np. konkursy, wykłady, warsztaty).
 • Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, entuzjazm do pracy i zaangażowanie, samodyscyplina, umiejętność analitycznego myślenia, rozwinięte kompetencje interpersonalne.
 • Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością.
 • Kandydat powinien dysponować znajomością 2 języków obcych w zakresie komunikatywnym oraz 2 innych języków - w stopniu biernym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego dok­tora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu ww. ustawy,
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajow­ców)
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyj­nych, ukończonych kursów i szkoleń).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybra­nymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Wymiar godzinowy: 1/1