Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Wydział Filologiczny

Wymagania:

Kandydat powinien:

  • Mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo lub w dyscyplinie kulturozawstwo;
  • mieć znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka, poświadczoną ukończeniem studiów filologii germańskiej;
  • mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na poziomach od A1 do C2;
  • mieć doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem seminariów licenjackich, prowadzeniem proseminariów i wykładów z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa na poziomie studiów licencjackich;
  • mieć poświadczone doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej lub poza nią (organizacja procesu kształcenia, sekretarz konferencji, udział w rekrutacji, projekty itd.).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat