Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Wydział Filologiczny

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

1. posiadają:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,
 • ukończone studia specjalistyczne dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami (dziećmi i dorosłymi) z zaburzeniami mowy,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami na kierunkach logopedycznych,
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w recenzowanych czasopismach ogólnopolskich lub zagranicznych;

2. spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. ), tj :

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym /tj karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony/,
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, dyplomu specjalisty, posiadanych certyfikatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy z osobami
  z zaburzeniami mowy i doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami
  na kierunkach logopedycznych,Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat