Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszego wykładowcy na Wydziale Chemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydział Chemii

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia analityczna.

Kandydat powinien posiadać minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej z zakresu chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy instrumentalnej w tym dużą znajomością chromatografii cienkowarstwowej i spektrofotometrii. Ponadto kandydat powinien wykazać się znajomością technik elektrochemicznych, a w szczególności woltamperometrii i kulometrii. Wymagany jest dorobek naukowy: kilkanaście publikacji w czasopismach z listy A, w tym co najmniej jedna w czasopiśmie o charakterze edukacyjnym, wystąpienia i postery na konferencjach naukowych z zakresu chromatografii, spektrofotometrii, woltamperometrii i kulometrii. Kandydat powinien posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z w języku polskim i angielskim oraz prowadzenia korespondencji z przedstawicielami redakcji czasopism je publikujących.

Kandydat powinien posiadać również minimum dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki chemii Szkoły Wyższej w zakresie chemii analitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy instrumentalnej. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w koordynowaniu i prowadzeniu wykładów, konwersatoriów i zajęć laboratoryjnych. Powinien również wykazać się umiejętnością przygotowania i prowadzenia zajęć spoza bloku zajęć obowiązkowych (zajęcia i wykłady „do wyboru”). Kandydat powinien posiadać umiejętności nauczania w systemie e-learningu. Od Kandydata wymaga się znajomości zasad oraz doświadczenia w tworzeniu nowych kierunków studiów z zakresu chemii.

Kandydat powinien wykazać się umiejętnościami i doświadczeniem w organizowaniu procesu dydaktycznego np. udział w strukturach odpowiedzialnych za organizowanie i koordynowanie procesu dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać również doświadczenie w kierowaniu pracami dyplomowymi: licencjackimi i magisterskimi.

Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach

Informacje

Data ogłoszenia: 13 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Miasto: Łódź Stanowisko: starszego wykładowcy na Wydziale Chemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Dyscyplina naukowa: chemia, specjalność: chemia analityczna Wymiar godzinowy: pełny etat