Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Stanowisko naukowo-dydaktyczne: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczneekologia roślin/briologia

Data ogłoszenia: 09.06. 2016 r.

Termin składania ofert: 20.06. 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16 (pok. 110), 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: +48 (42) 635 44 01 lub -07, e-mail: kolo@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, ekologia roślin/briologia.

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii roślin specjalizacji briologii. Wskazane jest doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z w.w. specjalności naukowych. Dobrze widziane jest także doświadczenie w zdobywaniu środków na badania naukowe oraz udział w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w zakresie specjalności: ekologia roślin i taksonomia roślin, briologia, geobotanika, jak również doświadczenie w prowadzeniu terenowych zajęć dydaktycznych. Ponadto, ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie. Wymagana jest także: umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu ekologii roślin, briologii i geobotaniki, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i specjalistycznych programów do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego oraz analizy statystycznej. Wymagane jest doświadczenie w planowaniu pensum dydaktycznego Katedry. Kandydat musi także wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy,
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub promotora pracy.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko
z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 czerwca 2016 r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat