Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa,
Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Finanse, Nauki o Zarządzaniu
Data ogłoszenia: 13 .06.2016
Termin składania ofert: 26 .06.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 52 32 lub e-mail: kfisp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany tytuł magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych z zakresu finansów, finansów i rachunkowości lub ekonometrii i statystyki;
- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub praktyczne z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy ekonomicznej i finansowej, zarządzania wartością oraz statystyki i ekonometrii;
- zainteresowania badawcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, metod ilościowych;
- wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- udokumentowana znajomość oprogramowania statystycznego (np. SPSS, Statistica, Gretl);
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski);
Dodatkowymi atutami w ubieganiu się o stanowisko będą:
- doświadczenie w działalności organizacyjnej na poziomie akademickim i członkostwo w stowarzyszeniach naukowych;
- doświadczenie w stosowaniu metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach naukowych;
- znajomość drugiego języka obcego nowożytnego.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- wykaz publikacji,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 4 .07.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 13 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 26 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: Finanse, nauki o zarządzaniu