Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Instytucja:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki, Zakład Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki
Miasto:
Łódź
Stanowisko:
adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa:
nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia:
15.06.2016 Termin składania ofert:
28.06.2016 Link do strony uczelni:
www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Informatyki Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź; pok. 136
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 50 45; e-mail: katinful@uni.lodz.pl Słowa kluczowe:
konkurs na stanowisko adiunkta Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: - Wymagane wykształcenie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych (nauk o zarządzaniu). - Ukończone studia wyższe: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka i ekonometria lub inne w zakresie informatyki. Minimum dwunastoletnia praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.- Bardzo dobra znajomość narzędzi i metod badawczych (preferowana umiejętność prowadzenia badań poparte uczestnictwem w projektach finansowanych przez UE, NCN, NCBiR, inne instytucje). - Umiejętność nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami biznesowymi w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. - Odpowiedni dorobek naukowy w zakresie: informatyki w zarządzaniu, informatyki ekonomicznej, zarządzania, (co najmniej 40 publikacji, uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). - Minimum 12 letni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej. - Wiedza i umiejętność w zakresie: tworzenia systemów informatycznych dla biznesu; analizy i projektowania systemów; programowania (C/C++, C#, Java, NET, inne); programowania systemów współbieżnych i sieciowych; systemów bazodanowych; zastosowań sztucznej inteligencji w zarządzaniu; tworzenia systemów wspomagania decyzji, prognozowania, metod ilościowych zarządzania; pracy z oprogramowaniem analityczno-obliczeniowym; zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego; zastosowań narzędzi informatycznych w zarządzaniu elektroenergetyką. - Znaczący udział w opracowaniu podręczników akademickich (co najmniej 3), z zakresu zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu. Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego, oraz pracy w uczelni wyższej (udział w przygotowaniu nowych programów zajęć, pełnione funkcje kierownicze w jednostkach akademickich). Udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń, staże i wyjazdy w uczelniach zagranicznych. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: - kwestionariusz osobowy, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, - odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego lub uchwała Rady Wydziału, - informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), - dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.07.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny