Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska- Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta naukowego(specjalista GIS) w Projekcie „Innowacyjne podejście wpierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000,z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych HabitARS realizowanym w ramach programu BIOSTRATEG
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne – biologia, ochrona środowiska, nauki o Ziemi – geografia, nauki techniczne – geodezja i kartografia
Data ogłoszenia: 05.02.2016
Termin składania ofert: do 19.02. 2016 do godz. 15.00 (za termin składania ofert uznaje się dzień dostarczenia oferty do UŁ)
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Dominik Kopeć lub Agnieszka Wolańska-Kamińska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
ul. S. Banacha 1/3, 90-237 Łódź
Pok. 104 lub 109
Telefon kontaktowy: Dominik Kopeć : (+48) 42 635 45 29, e-mail: domin@biol.uni.lodz.pl
Agnieszka Wolańska-Kamińska: (+48) 42 635 45 33, e-mail: wolan@biol.uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta naukowego, teledetekcja, Natura 2000
Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 wraz ze zmianami)
Pracownik będzie uczestniczył w pracach związanych z pozyskaniem danych teledetekcyjnych, ich przetwarzaniem oraz kompleksową analizą. Działania będą prowadzone w zespole naukowców z różnych ośrodków badawczych. Do zadań kandydata należeć będzie: wykonywanie spektralnych pomiarów terenowych, integracja danych z różnych źródeł (w tym teledetekcyjnych oraz danych z botanicznych pomiarów terenowych, na potrzeby analiz), przetwarzanie danych przestrzennych, udział w pracach badawczo-rozwojowych.
Wymagania: Dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie geografii, geoinformatyka, geodezja, biologia, ochrona środowiska Dyplom uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych, nauk o Ziemi lub nauk technicznych. Umiejętność analizy danych przestrzennych Znajomość oprogramowania do analiz przestrzennych, m.in. QGIS, ARCGIS Współautorstwo minimum trzech publikacji naukowych z listy A lub B MNiSW z zakresu botaniki lub teledetekcji. Prawo jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.
Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi rejestratorów GPS znajomość środowisk R, programów MVSP, Canoco zaawansowana wiedza o środowisku przyrodniczym z zakresu m.in. identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 wraz ze zmianami)oraz że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń)
W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. O terminie odbycia rozmowy wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie. Dojazd i pobyt na rozmowie odbywa się na koszt własny kandydata.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 26.02.2016 r.
Wygranie Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.


Informacje

Data ogłoszenia: 5 lutego 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 lutego 2016 Termin rozstrzygnięcia: 26 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat