Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Instytucja:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki, Zakład Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki
Miasto:
Łódź
Stanowisko:
adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa:
nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia:
15.06.2016 Termin składania ofert:
28.06.2016 Link do strony uczelni:
www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Informatyki Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź; pok. 136
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 50 45; e-mail: katinful@uni.lodz.pl Słowa kluczowe:
konkurs na stanowisko adiunkta Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: - Wymagane wykształcenie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych (nauk o zarządzaniu). - Ukończone studia wyższe: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka i ekonometria lub inne w zakresie informatyki. Minimum dwunastoletnia praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. - Bardzo dobra znajomość narzędzi i metod badawczych (preferowane umiejętności prowadzenia badań poparte uczestnictwem w projektach finansowanych przez UE, NCN, NCBiR, inne instytucje). - Umiejętność nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami biznesowymi w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. - Odpowiedni dorobek naukowy w zakresie: informatyki w zarządzaniu, informatyki ekonomicznej, zarządzania, (co najmniej 40 publikacji, uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). - Minimum 12 letni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej. - Wiedza i umiejętność w zakresie: tworzenia systemów informatycznych dla biznesu; analizy i projektowania systemów (metodologie, modelowanie, wdrażanie, testowanie systemów; narzędzi analityki biznesowej; architektury korporacyjnej i IT governance (architektura rozwiązań IT, wparcie transformacji IT. Udokumentowana i potwierdzona odpowiednimi certyfikatami wiedza i umiejętności dotyczące zakresu zarządzania usługami IT, w tym biblioteki ITIL (przynajmniej 2 certyfikaty na poziomie intermediate) oraz LEAN IT. Znajomość produktów firm Microsoft, SAP, IFS, Qlik i uprawnienia do prowadzenia zajęć dla ich aplikacji i środowisk.- Znaczący udział w opracowaniu podręczników akademickich z zakresu zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu. Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (udział w przygotowaniu nowych programów zajęć). Udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń, staże i wyjazdy w uczelniach zagranicznych. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: - kwestionariusz osobowy, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, - odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego lub uchwała Rady Wydziału, - informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), - dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.07.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny