Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Socjologii Edukacji Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacji

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 15.06.2016 r.

Termin składania ofert: 08.07.2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć/przesłać na adres:

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź,pokój C-143

Telefon kontaktowy: 42 635-40-77

e-mail: edukacja@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, socjologia, socjologia kultury,

socjologia sztuki

Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27.VII.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18.III.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.10.2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie socjologii,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji,
 • dobra znajomość jakościowych metod badań społecznych, poparta udziałem w naukowych projektach badawczych,
 • kompetencje w zakresie etyki badań socjologicznych,
 • samodzielność w zakresie konceptualizacji i organizacji badań socjologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • co najmniej 5 letni staż pracy naukowej w wyższej uczelni,
 • znajomość języków obcych (wymagany język angielski),
 • umiejętności interpersonalne,
 • interdyscyplinarność - wiedza, kompetencje i doświadczenie z innych niż macierzyste pól badawczych (preferencyjnie wiedza i doświadczenie z zakresu teatrologii, współczesnego życia teatralnego, problematyki recepcji przedstawienia teatralnego,
 • doświadczenie w międzynarodowym obszarze naukowym i dydaktycznym (staże zagraniczne, warsztaty badawcze),
 • autorski warsztat badawczy i dydaktyczny, zajęcia ze studentami i projekty w języku obcym.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

- życiorys,

- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

- opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.07.2016 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Edukacji Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen