Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Marketingu Wydział Zarządzania

Instytucja:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Marketingu
Miasto:
Łódź
Stanowisko:
adiunkta w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa:
nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia
16.06.2016
Termin składania ofert:
29.06.2016 (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego)
Link do strony uczelni:
www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Marketingu UŁ, p. 236, Ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, Telefon kontaktowy: 42 635 52 05
e-mail: katmarkt@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta
Wymagania:
Kandydat powinien posiadać:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- bardzo dobrą znajomość oraz praktyczne umiejętności w zakresie marketingu, a w szczególności – marketingu elektronicznego, marketingu terytorialnego, zachowań konsumentów (w tym w rzeczywistości wirtualnej);
- co najmniej roczny staż pracy na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym;
- biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: marketingu, komunikacji marketingowej, badań rynku, brandingu oraz zarządzania marką, budowania relacji z klientami, zachowań konsumentów, zarządzania projektami, zarządzania klientami;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
- certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń z zakresu marketingu internetowego, organizacji sklepu internetowego, mediów społecznościowych w biznesie, zarządzania projektami;
- umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu marketingu;
- znaczący dorobek naukowy (co najmniej kilkanaście artykułów w czasopismach recenzowanych lub rozdziałów w monografiach), doświadczenie związane z udziałem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wygłaszaniem referatów;
- kierowanie lub udział w projektach badawczych będzie dodatkowym atutem;
- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet);
- doświadczenie w pracy w zespole;
- doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu;
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców oraz praktyków biznesu.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,
- kwestionariusz osobowy UŁ,
- życiorys,
-list motywacyjny,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomu doktorskiego (lub równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora),
- dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty),
- certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o przekazaniu w przypadku zatrudnienia wszystkich uprawnień do minimum kadrowego wyłącznie dla kierunków prowadzonych a Wydziale Zarządzania UŁ lub wskazanych przez władze Wydziału,
- w przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura Uznawalności Wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach oraz projektach badawczych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.
Wyniki konkursu: 4.07.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 16 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 4 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny