Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent naukowy

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska- Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin ogłasza konkurs na stanowisko

asystent naukowy I (specjalista botanik) w Projekcie „Innowacyjne podejście wpierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000,z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych HabitARS realizowanym w ramach programu BIOSTRATEG

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne – biologia, ochrona środowiska

Data ogłoszenia: 05.02.2016
Termin składania ofert: do 19.02. 2016 do godz. 15.00 (za termin składania ofert uznaje się dzień dostarczenia oferty do UŁ)
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Dominik Kopeć lub Agnieszka Wolańska-Kamińska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
ul. S. Banacha 1/3, 90-237 Łódź
Pok. 104 lub 109
Telefon kontaktowy: Dominik Kopeć : (+48) 42 635 45 29, e-mail: domin@biol.uni.lodz.pl
Agnieszka Wolańska-Kamińska: (+48) 42 635 45 33, e-mail: wolan@biol.uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta naukowego, botanika,
Opis: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 wraz ze zmianami)
Pracownik będzie uczestniczył w pracach związanych z pozyskaniem danych botanicznych, ich przetworzeniem oraz kompleksową analizą. Działania będą prowadzone w zespole naukowców z różnych ośrodków badawczych. Do zadań kandydata należeć będzie: wykonywanie botanicznych badań w terenie, analiza wyników, udział w pracach badawczo-rozwojowych.
Wymagania: Dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie biologia lub ochrona środowiska. Wiedza o środowisku przyrodniczym z zakresu m.in. identyfikacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Współautorstwo minimum pięciu publikacji naukowych z zakresu nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Prawo jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.
Wymagania dodatkowe: Znajomość oprogramowania do analiz przestrzennych, m.in. QGIS, ARCGIS Umiejętność obsługi rejestratorów GPS Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 wraz ze zmianami)oraz że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń)
W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. O terminie odbycia rozmowy wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie. Dojazd i pobyt na rozmowie odbywa się na koszt własny kandydata.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 26.02.2016 r.
Wygranie Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 5 lutego 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 lutego 2016 Termin rozstrzygnięcia: 26 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: asystent naukowy Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat