Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesora nadzwyczajnego

Katedra Finansów Korporacji Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Katedrze Finansów Korporacji

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

Wymagane kryteria:

 • tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse,
 • dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu: bankowości, finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, (w tym przedsiębiorców indywidualnych i firm rodzinnych), finansów korporacji,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w opiece naukowej nad studentami potwierdzone promowaniem prac dyplomowych na studiach I i II stopnia,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,

biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego, wskazana znajomość innego języka np. niemieckiego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Katedra Finansów Korporacji

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

90-214 Łódź

telefon kontaktowy: (+48 42) 635 51 89

lub e-mail: kfib@uni.lodz.pl

do dnia 8 lipca 2016 r.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • autoreferat z elementami życiorysu,
 • wykaz dorobku naukowego, publikacyjnego w rozpatrywanej specjalności,
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego.
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy

Osoba spoza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 .07. 2016 r.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji Miasto: Łódź Stanowisko: profesora nadzwyczajnego Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen