Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Finansów Publicznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,Katedra Finansów Publicznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, finanse

Data ogłoszenia:22.06.2016

Termin składania ofert: 8.07.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Finansów Publicznych

Instytut Finansów

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 51 89

e-mail: kfp@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, finanse publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagane kryteria:

- tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse,

- dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu finansówpublicznych, finansów samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne

- doświadczenie dydaktyczne,

- doświadczenie w opiece naukowejnad studentami potwierdzone promowaniem prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.

- doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,

- znajomość języka polskiego i angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • autoreferat z elementami życiorysu,
  • wykaz dorobku naukowego, publikacyjnego w rozpatrywanej specjalności,
  • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego.
  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Osoba spoza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Weryfikacja opisanych powyżej wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów poświadczających deklarowane kwalifikacje.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –do 12.07.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen