Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Demografii
i Gerontologii Społecznej, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź.

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 27 czerwca 2016 r.

Termin składania ofert: 15 lipca 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

demo@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 635 48 31

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, ekonometria i informatyka, matematyka

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom doktora nauk ekonomicznych lub nauk matematycznych. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od kandydata wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu takich przedmiotów, jak demografia, statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka oraz biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys naukowy i zawodowy,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 Ustawy oraz oświadczenie,
  że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  w/w ustawy,
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego (np. Certificate In Advanced English),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182).
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 29 lipca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 27 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 15 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 28 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: ekonomia Wymiar godzinowy: pełen