Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska;

Miasto: Łódź;

Stanowisko: asystent;

Data ogłoszenia: 29 czerwca 2016 r.;

Termin składania ofert: 20 lipca 2016 r.;

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl;

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź (telefon kontaktowy: 42 665 57 50 lub e-mail: region@uni.lodz.pl);

Opis:

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna;
 • biegle władać językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • bardzo dobrze znać język angielski lub francuski, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach;
 • posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (najchętniej na wyższej uczelni) z zakresu ekonomii miasta, projektowania i zagospodarowania przestrzennego (co najmniej w liczbie 200 godzin);
 • cechować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi z zakresu ekonomii miasta, projektowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • posiadać wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i interpersonalne oraz cechować się sumiennością i kreatywnością w działania i aspiracjami naukowymi.

Mile widziane:

 • dorobek naukowy (w formie publikacji, aktywnego udziału w konferencjach),
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub aplikacyjnych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń akademickich (konferencji i seminariów),
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem instytucjonalnym (administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami),
 • ukończenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i naukowo-dydaktyczne.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie
skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
  na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego) z załączonymi dwoma zdjęciami;
 • list motywacyjny oraz CV, wraz z listą publikacji, wykazem aktywnego uczestnictwa
  w konferencjach oraz projektach (z informacją o podmiocie realizującym projekt
  oraz źródle finansowania);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie, ze kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druk dostępny w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego);
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego oraz przebyte kursy i szkolenia;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 lipca 2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 29 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen etat