Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektorat BHP Administracja

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Inspektoracie BHP Uniwersytetu Łódzkiego

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia:
1 lipca 2016 roku
Termin składania ofert:
19 lipca 2016 roku

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Inspektoratu BHP UŁ – ul. Piramowicza 3;
 • praca poza siedzibą Inspektoratu (praca w terenie);
 • praca przy komputerze;
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • realizacja zadań z obszaru bhp w Uniwersytecie Łódzkim wynikających z obowiązujących przepisów prawa w obszarze bhp;
 • prowadzenie, wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, dokumentacji
  w zakresie bhp;
 • opracowywanie: procedur, instrukcji dotyczących bhp;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie działań korygujących;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie bhp;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni różnych form popularyzacji problematyki bhp.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy;
 • staż pracy: wymagany jest minimum 2-letni staż pracy na stanowisku Inspektora ds. bhp;
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji;
 • rozwinięte umiejętności: komunikacyjne i interpersonalne, analitycznego myślenia, spostrzegawczości, motywowania innych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z ludźmi na różnym poziomie struktury organizacyjnej i pracy w zespole, przeprowadzania szkoleń, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.);

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora BHP/VII.2016” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Uniwersytet Łódzki
Inspektorat BHP ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź
w terminie do dnia: 19 lipca 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez UŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 1 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Inspektorat BHP Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Wymiar godzinowy: 1/1