Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Dyscyplina naukowa:fizyka

Data ogłoszenia:05.07.2016 r.

Termin składania ofert: 21.07.2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w sekretariacie Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, pokój B509, tel. (42) 635-56-87, e- mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl osobiście lub listownie:

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

- informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz szczegółowy wykaz publikacji i komunikatów konferencyjnych

- odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

-kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego

Słowa kluczowe: teoria ciała stałego, fizyka magnetyków, termodynamika i fizyka statystyczna

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572) z późniejszymi zmianami.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- biegła znajomość języka angielskiego, potwierdzona zewnętrznym certyfikatem

- znaczący i aktualny dorobek naukowy z zakresu teorii ciała stałego (w tym teoretycznych badań układów magnetycznych, zwłaszcza nowoczesnych magnetyków), udokumentowany co najmniej 30 publikacjami w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (w tym liczne publikacje jako pierwszy autor) oraz aktywnym udziałem w konferencjach międzynarodowych

- co najmniej 8-letnie doświadczenie w pracy badawczej związanej z opisem teoretycznym układów magnetycznych metodami fizyki statystycznej

- umiejętność współpracy naukowej z zespołami zajmującymi się badaniami teoretycznymi i eksperymentalnymi, potwierdzona wspólnymi publikacjami

- co najmniej 6-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej - prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku fizyka oraz informatyka stosowana, w języku polskim oraz w języku angielskim (w tym zwłaszcza z zakresu termodynamiki/fizyki statystycznej oraz programowania w języku C/C++)

Termin rozstrzygnięcia konkursu –19.09.2016 r.

Przewidywany termin zatrudnienia – 01.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 5 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 21 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: fizyka Wymiar godzinowy: pełny etat