Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Wydział Zarządzania

Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi spełniać wymogi art. 109 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w jej brzmieniu na dzień 1 października 2011 roku.
Kandydat powinien posiadać:
- tytuł dr habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w sporcie
- wyróżniający się dorobek naukowo-badawczy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie
- umiejętność stosowania jakościowych i ilościowych metod badania problematyki kadrowej,
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania w sporcie
- biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego,
- doświadczenie związane z udziałem w projektach badawczych i dydaktycznych,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej w ramach programów Erasmus.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu doktora habilitowanego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2016 r.
Data dodania: 13.07.2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 13 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 27 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie w sporcie Wymiar godzinowy: pełny