Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa,
Zakład Zarządzania Strategicznego
Miasto: Łódź
Stanowisko: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: zarządzanie strategiczne
Data ogłoszenia: 13.07.2016
Termin składania ofert: 27.07.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 52 32 lub e-mail: kfisp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zarządzanie strategiczne
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie strategiczne,
- wyróżniający się dorobek naukowo-badawczy w zakresie zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dynamiki konkurencyjnej, ekonomii sektorowej oraz strategii na poziomie korporacji (minimum 60 publikacji ogółem, w tym minimum: 5 z zakresu dynamiki konkurencyjnej, 10 z zakresu ekonomii sektorowej oraz 10 z zakresu strategii na poziomie korporacji),
- doświadczenie i posiadane kompetencje badawcze potwierdzone udziałem w realizowaniu projektów (grantów) badawczych krajowych i międzynarodowych, zakończonych w okresie ostatnich 10 lat (udział w co najmniej 3 grantach badawczych),
- doświadczenie i posiadane umiejętności merytoryczne w prowadzeniu takich przedmiotów jak: zarządzanie strategiczne (bądź przedmioty pokrewne jak planowanie strategiczne lub analiza strategiczna - minimum 10 lat doświadczeń dydaktycznych), ekonomia sektorowa (minimum 3 lata doświadczeń dydaktycznych) oraz symulacje biznesowe (minimum 10 lat doświadczeń dydaktycznych),
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatami dla osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym),
- czynna znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami), w tym umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim,
- umiejętność pracy w zespołach badawczych oraz w zespołach dydaktycznych i ewentualnie umiejętności w kierowaniu takimi zespołami,
- umiejętność obsługi komputera (znajomość MS Office – Power Point, Excel, jak też pakiety statystyczne).
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w realizowaniu projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 13 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 27 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: zarządzanie strategiczne Wymiar godzinowy: pełny