Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Finanse, Nauki o Zarządzaniu
Data ogłoszenia: 14.07.2016
Termin składania ofert: 27.07.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 52 32 lub e-mail: kfisp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (minimum 3 lata) z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy ekonomicznej i finansowej;
- zainteresowanie badawcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz zarządzania innowacjami udokumentowane dorobkiem naukowym w postaci publikacji w języku polskim i językach obcych, udziałem w konferencjach naukowych;
- doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej (np. udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, staże bądź wymiany zagraniczne);
- udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami badawczymi;
- udokumentowana znajomość oprogramowania statystycznego (SPSS Statistics bądź Statistica);
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski);
- doświadczenie w działalności organizacyjnej na poziomie akademickim lub członkostwo w stowarzyszeniach naukowych.
Dodatkowymi atutami w ubieganiu się o stanowisko będą:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i inwestycji na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu finansów z wykorzystaniem gier symulacyjnych;
- znajomość obsługi bazy danych Thomson Reuters Eikon;
- możliwość ubiegania się o środki finansowe z dotacji celowej MNiSW na realizację zadania badawczego w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców;
- znajomość drugiego języka obcego nowożytnego.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia doktora,
- wykaz publikacji,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.09.2016r.

Informacje

Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 27 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: finanse, nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny