Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Miasto: Łódź
Stanowisko naukowo-dydaktyczne: profesor nadzwyczajny (pełen etat)
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu, zarządzanie małą i średnią firmą
Data ogłoszenia: 19.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej (pokój 240)
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 51 92, e-mail: zppp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, ekonomika i zarządzanie małą i średnią firmą, zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi
Opis:
Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi spełniać wymogi art. 109 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w jej brzmieniu na dzień 1 października 2011 roku.
Kandydat powinien posiadać:
- tytuł dr habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie małą i średnią firmą, zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi,
- wyróżniający się dorobek naukowo-badawczy w zakresie zarządzania małą i średnia firmą, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym finansowania ze środków unijnych, zarzadzania projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz regionalnych uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- doświadczenie i posiadane kompetencje badawcze potwierdzone udziałem w realizowaniu projektów (grantów) badawczych krajowych i międzynarodowych, zakończonych w okresie ostatnich 5 lat (udział w co najmniej 3 grantach badawczych)
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania rozwojem małej i średniej firmy, finansowania rozwoju firmy, zarzadzania projektami unijnymi, instytucji otoczenia biznesu, zarzadzania projektami badawczymi i innowacyjnymi,
- biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego,
- doświadczenie związane z udziałem w projektach dydaktycznych,
- umiejętność pracy w zespołach badawczych oraz w zespołach dydaktycznych i ewentualnie umiejętności w kierowaniu takimi zespołami,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej w ramach programów Erasmus.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu doktora habilitowanego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych.
W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2016
Data dodania: 19.07.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 19 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 2 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu, zarządzanie małą i średnią firmą Wymiar godzinowy: pełny