Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent naukowy

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, (specjalność: chemia organiczna).

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie syntezy związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania związków metaloorganicznych w syntezie i funkcjonalizowaniu azotowych układów heterocyklicznych. Kandydat powinien również posiadać doświadczenie w prowadzeniu reakcji z użyciem reaktora mikrofalowego sterowanego komputerowo.

Ponadto wymagana jest umiejętność pisania tekstów w języku angielskim z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej. Kandydat powinien mieć udokumentowane opublikowanie co najmniej 12 artykułów w czasopismach z „listy filadelfijskiej” (minimum 4 w ostatnich 2 latach) z czego w co najmniej 4 z nich powinien być autorem korespondencyjnym.

Kandydat powinien posiadać także doświadczenie w realizacji grantów. A także powinien udokumentować udział w konferencjach naukowych.

Kandydat powinien również posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami w dziedzinie chemii organicznej, chemii związków zapachowych, analizie substancji psychoaktywnych a także opieki nad pracami magisterskimi.

Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 02.09.2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 19 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 2 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 2 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent naukowy Dyscyplina naukowa: Chemia Organiczna Wymiar godzinowy: pełen etat