Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres

(koniecznie z dopiskiem na kopercie „konkurs”):

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 12/16

90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 33, e-mail: a.kruk@biol.uni.lodz.pl (koniecznie w temacie wiadomości: „konkurs”)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, ekologia, biomonitoring, zoologia, embriologia

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2014 r.

  • Kandydat powinien posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekologia oraz znaczny dorobek w postaci publikacji z listy JCR w zakresie ekologii zwierząt wodnych.
  • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z ekologii, biomonitoringu, zoologii i biologii rozwoju zwierząt.

3.Od Kandydata wymaga się również umiejętności pisania tekstów naukowych i redakcji opracowań wieloautorskich,oraz umiejętności przygotowywania materiałów dydaktycznych dla studentów.

4.Inne wymagania: znajomość obsługi komputera, języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, biegła znajomość języka polskiego (ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego/Jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2016 r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.


Informacje

Data ogłoszenia: 18 sierpnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 31 sierpnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: ekologia Wymiar godzinowy: pełen etat