Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczjny

Katedra Pracy i Polityki Społecznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Data ogłoszenia: 22.08.2016

Termin składania ofert: do 09.09.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

90-214 Łódź

e-mail: kpips@uni.lodz.pl

telefon kontaktowy: 42 635 52 44

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Kandydat powinien posiadać publikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w obszarze zarządzania pracownikami dojrzałymi, motywowania, wynagradzania i zaangażowania. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagane jest posiadanie wiedzy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania. Pożądane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym w językach obcych oraz znajomość specyfiki pracy organizacyjnej w wyższej uczelni (praca w projektach, opracowywanie programów studiów, organizacja konferencji naukowych).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys wraz z wykazem dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • odpis uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego.Osoba zatrudniona spoza UŁ powinna złożyć dodatkowo:
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinia z ostatniego miejsca pracy.Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 15.09.2016 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 22 sierpnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczjny Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: 1