Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Socjologii Kultury Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii IS

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 22.08.2016

Termin składania ofert: 09.09.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Socjologii Kultury

Instytut Socjologii

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

pokój A

Telefon kontaktowy 42 635 52 52

e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, socjologia kultury, współczesne teorie socjologicz­ne/społeczne,analiza dyskursu, socjolingwistyka, antro­pologia procesów komunikowania

Opis:

Kandydat/ka na w/w stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia
 • Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczące problematyki komunikacji międzykulturowej a zwłaszcza kontekstu europejskiego
 • Dorobek publikacyjny z zakresu współczesnych teorii socjologicz­nych, analizy dyskursu, socjolingwistyki, tożsamości europejskiej, aktywność związana z udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach socjologia i europeistyka
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych
 • Kierowanie projektem badawczym zakresu w/w problematyki
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • Mile widziane:
 • Wyróżnienia i/lub nagrody za prace badawcze i/lub naukowe
 • Ukończenie studiów doktoranckich z dziedziny socjologii
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie wdrażania KRK
 • Posiadanie uprawnień pedagogicznych

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.09.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 22 sierpnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 9 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: sociologia Wymiar godzinowy: 1