Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Genetyki Molekularnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Molekularnej, Zakład Genetyki Molekularnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Genetyki Molekularnej UŁ, ul. Pomorska 141/143, pok. Bch 23, 90-236 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 6354334

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz.572 wraz ze zmianami).
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie nauk biologicznych oraz zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Kandydat powinien wykazać się znajomością podstaw teoretycznych i praktycznych hodowli komórkowych oraz podstawowych technik biologii molekularnej, w tym mikroskopii optycznej i fluorescencyjnej, elektroforezy w żelach, cytometrii przepływowej, PCR w czasie rzeczywistym. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy z genetyki molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji komórki na uszkodzenia DNA oraz biochemii ogólnej, a także doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymagana jest również biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Dodatkowym atutem będzie zaświadczenie o odbyciu stażu naukowego w placówce zagranicznej.

Kandydat zobowiązany jest do załączenia opinii promotora rozprawy doktorskiej, określające predyspozycje do pracy w placówce naukowo-dydaktycznej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z następującymi załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys/CV
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskania stopnia doktora
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • wykaz publikacji i komunikatów zjazdowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 września 2016 r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 1 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Molekularnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat