Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asysent naukowy (postdoc)

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

Kandydat/kandydatka musi posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, biologicznych lub naukach pokrewnych oraz udokumentowany dorobek naukowy (udokumentowany publikacjami naukowymi).

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie NCN – konkurs OPUS - „Synteza, badania właściwości przeciwnowotworowych oraz powinowactwa do kinezyny wybranych sandwiczowych oraz półsandwiczowych związków metaloorganicznych”. Zatrudniona osoba będzie brała udział w syntezie związków oraz prowadzeniu badań biologicznych zsyntetyzowanych w ramach projektu związków m.in. badaniach cytotoksyczności, zdolności inhibowania aktywności kinezyny-5 (oraz tubuliny), badaniach wpływu związków na cykl komórkowy.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie na odpowiednim formularzu dostępnym w dziale osobowym Uniwersytetu Łódzkiego), że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (uzyskanego nie wcześniej niż wynika to z warunków konkursu NCN

(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_03_koszty_w_projektach_ncn_zal4_do_regulaminu.pdf))

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Informacje

Data ogłoszenia: 2 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 15 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 16 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: asysent naukowy (postdoc) Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne Wymiar godzinowy: pełen etat