Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Biofizyki Medycznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Kandydat zostanie zatrudniony w zespole zajmującym się badaniem funkcjonowania mitochondriów
w warunkach fizjologicznych i patologicznych (model cukrzycy doświadczalnej i model nowotworowy). Badania będą prowadzone w warunkach in vitro, ex vivo oraz in vivo. Ponadto, Kandydat będzie zajmował się planowaniem badań naukowych oraz analizą statystyczną danych z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, uzyskanym co najmniej rok przed datą ogłoszenia konkursu; spełniać warunków pozytywnej oceny zgodnie z zasadami oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału BiOŚ UŁ zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zatwierdzonych przez Senat UŁ w dniu 18 listopada 2013 r. (Uchwała nr 232); sprawować po dacie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego funkcji kierownika projektu badawczego lub dydaktycznego, pozyskanego samodzielnie w postępowaniu konkursowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (w przypadku złożenia projektu badawczego wymagane jest uwzględnienie finansowania stypendium doktoranckiego przez cały okres realizacji projektu, o ile zasady konkursu tego nie wykluczają) lub wykazać się złożeniem, jako kierownik, formalnie poprawnego wniosku o finansowanie projektu badawczego lub dydaktycznego w postępowaniu konkursowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym; posiadać znaczący dorobek naukowy z zakresu biofizyki medycznej; posiadać minimum 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i konwersatoriów z zakresu biofizyki, metod instrumentalnych, matematyki, statystyki, posiadać doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i opiniowaniu dorobku naukowego; posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań, dotyczących funkcjonowania mitochondriów; posiadać wiedzę
z zakresu stosowania metod i programów statystycznych do analizy i opracowania danych doświadczalnych
z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych; wykazywać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego
w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM. Rektora UŁ, wraz
z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy,
 • dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 • kandydatów z Wydziału BiOŚ UŁ obowiązuje dołączenie wniosku od bezpośredniego przełożonego
  o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego wraz z opinią. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Katedra Biofizyki Medycznej (pokój BFi 35 lub Bfi8), ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź. Kontakt: +42 635-44-77 (73); e-mail: koceva@biol.uni.lodz.pl

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 marca 2016 r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.Informacje

Data ogłoszenia: 3 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 16 marca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 marca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Medycznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat