Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesora nadzwyczajnego

Katedra Marketingu Wydział Zarządzania

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Marketingu

Miasto:

Łódź

Stanowisko:

Profesora nadzwyczajnego w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:

nauki o zarządzaniu

Data ogłoszenia

21.09.2016 r.

Termin składania ofert:

4.10.2016 r. (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Link do strony uczelni:

www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie należy dostarczyć lub przesłać na adres: Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Marketingu UŁ, p. 236, Ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 52 05, e-mail: katmarkt@uni.lodz.plSłowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych;
 • bardzo dobrą znajomość oraz praktyczne umiejętności w zakresie analizy rynku i badań marketingowych, a w szczególności – marketingu nowych technologii i innowacji oraz komercjalizacji nowych przedsięwzięć technologicznych;
 • co najmniej piętnaście lat stażu pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym;
 • biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: analizy rynku, badań marketingowych, oceną wartości ekonomicznej nowych technologii;
 • doświadczenie w redagowaniu cyklu monografii w języku polskim i angielskim;
 • umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu zarządzania i marketingu w języku angielskim i polskim;
 • znaczący dorobek naukowy (w ostatnich 10 latach opublikowano co najmniej 40 prac naukowych, oryginalnych prac twórczych w czasopismach recenzowanych lub rozdziałów w monografiach, w tym co najmniej 10 artykułów w języku obcym, trzy publikacje w postaci monografii);
 • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowo-badawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym programów statystycznych);
 • doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu zarządzania wiedzą i transferem wiedzy i nowych technologii (co najmniej trzy opublikowane prace projektowe lub ekspertyzy).
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców,
 • doświadczenie w kierowaniu studiami podyplomowymi.

Dodatkowe umiejętności:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

-kwestionariusz osobowy UŁ,

-życiorys,

-list motywacyjny,

-kserokopię dowodu osobistego,

-kserokopie (odpisy) dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego,

-dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty),

-certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),

-oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-oświadczenie o przekazaniu w przypadku zatrudnienia wszystkich uprawnień do minimum kadrowego wyłącznie dla kierunków prowadzonych a Wydziale Zarządzania UŁ lub wskazanych przez władze Wydziału,

-w przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura Uznawalności Wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,

-wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach oraz projektach badawczych,

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wyniki konkursu: 24.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 21 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 4 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 24 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Miasto: Łódź Stanowisko: profesora nadzwyczajnego Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny