Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkta naukowego

Katedra Biofizyki Ogólnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego.

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
w dyscyplinie biofizyka. Kandydat powinien wykazywać się głęboką wiedzą nt. medycznych zastosowań i biologicznych właściwości dendrymerów oraz posiadać dorobek publikacyjny
z tego zakresu (czasopisma z listy „A” MNiSW). Kandydat powinien mieć wysokie umiejętności w zakresie stosowania następujących technik eksperymentalnych: fluorymetrii, dichroizmu kołowego, pomiarów średnicy hydrodynamicznej i potencjału zeta nanocząsteczek, mikroskopii fluorescencyjnej, hodowli kultur tkankowych oraz cytometrii przepływowej. Ponadto kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań ze zwierzętami oraz aktualne zezwolenie na pracę z nimi.

Wymagana jest również umiejętność pisania publikacji, streszczeń na konferencje naukowe
i wniosków na badania in vivo (LKE), przygotowywania wniosków o finansowanie
projektów badawczych, obsługi komputera oraz dobra znajomość języka angielskiego
i polskiego.

Kandydat powinien posiadać udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zdobyte podczas zatrudnienia w projektach badawczych na stanowisku post-doc. Dodatkowym atutem będą wyróżnienia i/lub nagrody za prace badawcze i/lub naukowe.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

- informację o dorobku naukowym,

- państwowy certyfikat znajomości języka polskiego (dla kandydatów zagranicznych)

-aktualne indywidualne zezwolenie na pracę ze zwierzętami (minimum: rattus norvegicus i mus musculus),

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

- opinię z ostatniego miejsca pracy.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pokój BFi 38. Telefon kontaktowy: 42 635 41 44

Mail – marbrys@biol.uni.lodz.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19.10.2016

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 29 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkta naukowego Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat