Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Zakład Immunoparazytologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny mikrobiologia, specjalność immunologia/mikrobiologia medyczna uzyskany najpóźniej na rok przed datą zamknięcia konkursu. Powinien wykazać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu mikrobiologii medycznej, immunologii, parazytologii, i genetyki drobnoustrojów potwierdzoną licznymi pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na modelach zwierzęcych, z użyciem materiałów klinicznych od pacjentów, hodowli komórkowych zakażanych drobnoustrojami, pracy z drobnoustrojami modyfikowanymi genetycznie oraz hodowli Toxoplasma gondii in vitro i in vivo. Wymagana jest zaawansowana umiejętność oceny parametrów fenotypowych i funkcjonalnych komórek, otrzymywania i znakowania komponentów bakteryjnych, technik obrazowania mikroskopowego, cytometrii przepływowej, immunohistochemii oraz biologii molekularnej. Wymagana jest indywidualna zgoda do planowania i wykonywania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych. Ze względu na prowadzenie zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość zaawansowanej teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, w tym bakteriologii, wirusologii, parazytologii i mykologii, immunologii, genetyki i genetyki drobnoustrojów. Wymagana jest umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi, w tym medycznymi, zarówno w kraju, jak i zagranicą, biegłość w działaniach administracyjnych, umiejętność przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych. Kandydat musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

-kwestionariusz osobowy,

-życiorys,

-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

-odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny biologia, specjalność mikrobiologia/immunologia

-odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny mikrobiologia, specjalność immunologia/mikrobiologia medyczna

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

-informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)

-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, z uwzględnieniem osiągnięć (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń) przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko
z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 października 2016 r., godzina 12.00, budynek A,

ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, sala 375.

Wygranie konkursu nie oznacza zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 3 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat