Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent naukowy

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydział Chemii

Kandydat/kandydatka na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat/kandydatka musi posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia analityczna oraz udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na możliwość zdobycia szybkiej habilitacji.

Kandydat/kandydatka powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie analizy instrumentalnej (prowadzenie zajęć dla studentów, pełnienie funkcji opiekuna naukowego podczas realizacji prac magisterskich oraz prac licencjackich).

Kandydat/kandydatka powinien posiadać również co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie elektrochemii, w tym przede wszystkim woltamperometrii związków organicznych o znaczeniu biologicznym z użyciem nowoczesnej aparatury. Ponadto, musi wykazać się szeroką wiedzą, umiejętnością pisania tekstów w języku angielskim oraz kilkunastoma publikacjami w renomowanych czasopismach zagranicznych z Listy Filadelfijskiej o wysokich współczynnikach cytowań o tematyce elektrochemicznej i elektroanalitycznej (co najmniej 15 publikacji). Wskazane jest, aby kandydat/kandydatka była wiodącym współautorem publikacji i miał/miała dominujący udział w wykonywaniu części eksperymentalnej oraz opracowaniu wyników publikacji, tj. był/była pierwszym autorem więcej niż połowy swoich publikacji, a także autorem korespondencyjnym co najmniej 5 z nich. Wymagany jest również czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, poświadczony wygłoszeniem komunikatów, a także odbycie kilku staży naukowych w renomowanych światowych i krajowych ośrodkach naukowych.

Kandydat/kandydatka musi biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim (co najmniej na poziomie wyższym średnio zaawansowanym, tj. B2).

Kandydat/kandydatka musi wykazać się zaangażowaniem w realizację projektów badawczych zarówno jako wykonawca, jak również musi posiadać doświadczenie w zakresie kierowania projektami naukowymi finansowanymi z grantów. Ponadto, kandydat/kandydatka powinien legitymować się udziałem w programach europejskich, współpracą z zagranicą, a także szeroką działalnością organizacyjną, w tym organizacją konferencji o charakterze naukowym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

-kwestionariusz osobowy,

-oświadczenie na odpowiednim formularzu dostępnym w dziale osobowym Uniwersytetu Łódzkiego), że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

-życiorys,

-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń, odbytych staży zagranicznych) i organizacyjnych,

-informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),

-informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 5 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 20 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent naukowy Dyscyplina naukowa: chemia Wymiar godzinowy: pełny etat