Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 października 2011 r. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia organiczna oraz znać język polski w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniemznajomości nowoczesnych technik syntezy związków metaloorganicznych. Ponadto wymagana jest umiejętność pisania tekstów w języku angielskim z zakresu chemii organicznej
i metaloorganicznej, udokumentowaną opublikowaniem co najmniej 7 artykułów w czasopismach z „listy filadelfijskiej”. Wymagany jest również czynny udział w konferencjach naukowych. Kandydat powinien legitymować się umiejętnością pozyskania funduszy na badania naukowe, oraz doświadczeniem w kierowaniu grantami naukowymi uzyskanymi w krajowych lub europejskich postępowaniach kwalifikacyjnych NCN, KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik w najmniej jednym grancie badawczym).
Od kandydata wymagana jest także znajomość podstawowych technik elektroanalitycznych (obsługa potencjostatu, przetwarzanie danych numerycznych i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów elektrochemicznych). Kandydat powinien również posiadać obszerną wiedzę i doświadczenie w zakresie biologicznie orientowanej chemii kompleksów metaloorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem substancji o aktywności przeciwbakteryjnej. Wymagane jest też doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w dziedzinie chemii organicznej lub dziedzin pokrewnych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym listę publikacji z aktualnym IF oraz listę wystąpień konferencyjnych wraz z wykazem prowadzonych dotychczas zajęć dydaktycznych (rodzaj zajęć, liczba godzin).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 5 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 20 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: chemia Wymiar godzinowy: pełny etat