Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy - naukowy

Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Data ogłoszenia: 6 październik 2016 r.

Termin składania ofert: 3 listopad 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać do dnia 3 listopada 2016 r. na adres:

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, pok. F-211

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 52 31

E-mail: kie@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami.

Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych oraz działalność organizacyjna. Mając na uwadze dynamiczny rozwój Katedry kandydat powinien spełniać poniższe wymagania.

Kandydat powinien posiadać:

 • Wykształcenie interdyscyplinarne, obejmujące co najmniej dwa kierunki studiów, z których jeden może mieć charakter studiów podyplomowych
 • Stopień doktora habilitowanego,
 • Posiadać doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w uniwersyteckiej jednostce dydaktycznej i/lub naukowej przez okres nie krótszy niż 7 lat,
 • Posiadać doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w uniwersyteckiej jednostce administracyjnej przez okres nie krótszy niż 2 lata,
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych (w tym co najmniej dwóch o zasięgu międzynarodowym) dydaktycznych uzyskiwane systematycznie przez okres nie krótszy niż 12 lat,
 • Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu obowiązków adiunkta dydaktycznego bądź osoby odpowiedzialnej za organizację procesów dydaktycznych w jednostce uniwersyteckiej,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, entuzjazm do pracy i zaangażowanie, samodyscyplina, umiejętność analitycznego myślenia, rozwinięte kompetencje interpersonalne.
 • Interdyscyplinarny dorobek naukowy, w tym autorstwo/współautorstwo lub redakcję co najmniej 1 monografii, 1 rozdziału w książce oraz co najmniej 3 publikacji w języku angielskim w czasopismach z JCR.Od kandydata wymagana jest dobra praktyczna znajomość problematyki w zakresie:
 • Zastosowań IT w zarządzaniu,
 • Informatyki w jej aspektach międzydyscyplinarnych,
 • Projektowania i optymalizacji procesów biznesowych,
 • Modelowania wiedzy w dziedzinie nauk społecznych,
 • Zastosowań IT w dydaktyce,
 • Zastosowań IT w medycynie i naukach o zdrowiu,
 • Biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office 2010 lub nowszego,
 • Systemów wirtualnej uczelni,
 • Nauczania na odległość,
 • Podstawowa znajomość notacji BPMN oraz narzędzi do projektowania procesów biznesowych,
 • Podstawowa znajomość systemów klasy ERP,Dodatkowym atutem kandydata będzie udokumentowany udział w przygotowaniu oraz realizowaniu projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.Kandydat powinien posiadać biegłą znajomość języków polskiego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.Kandydat powinien dostarczyć:
 • Kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
 • CV,
 • Kserokopie dokumentów ukończonych szkoleń/kursów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka angielskiego.Termin rozstrzygnięcia konkursu do 7 listopada 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy - naukowy Dyscyplina naukowa: informatyka ekonomiczna Wymiar godzinowy: 1